ویروس شناسی علم بررسی و تشخیص ویروسها می باشد. آزمايشگاه ويروس شناسي مسيح دانشوري به دليل اهميت عفونت هاي ويروسي در بهار 1388، توسط آقاي دكتر سيد عليرضا ناجي راه اندازي گرديد، تا با تمركز و هدفمندي دقيق به غير ازپرداختن به جنبه هاي تشخيصي مولكولي بيماريهاي ويروسي به مطالعه تحقيقاتي بيماريهاي ويروسي از جمله ويروسهاي تنفسي‌، عفونتهاي ويروسي فرصت طلب و ويروسهاي منتقله از راه خون بپردازد. اين واحد علاوه بر انجام خدمات و فعاليت هاي تشخيصي مولكولي به صورت گسترده، طيف وسيعي از بيماريهاي ويروسي و ارتباط آنها بايكديگر را مورد مطالعه قرار مي دهد. آزمايشگاه ويروس شناسي مسيح دانشوري آزمايشگاه رفرانس ويروس پاپيلوما در ایران مي باشد