فرم ها و فرآیند طرح های پژوهشی

محل ارسال اطلاعات

اولویت های پژوهشی

 

 
 

فرایند تصویب طرح

روند ثبت طرح های پژوهشی

سامانه پژوهان