معرفي
ویروس شناسی علمی است که به بررسی و تشخیص گسترده ویروس ها می پردازد. مرکز ویروس شناسی مسیح دانشوری به دليل اهميت عفونت هاي ويروسي ، نگاه تخصصي به علم ويروس شناسي و با توجه به ظهور عوامل ويروسي نوپديد و بازپديد كه در سالهاي اخير موارد متعددي از آنان را در سطح دنيا مشاهده می شود( ويروس سارس، آنفولانزاي مرغي و هم اكنون آنفولانزاي خوكي و ...) راه اندازي شد.
همچنين با توجه به نياز مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل وبيماريهاي ريوي بعنوان مركز تخصصي درمان بيماري هاي ريوي و همچنين يكي از معدود مراكز پيوند اعضاء كشور، تصويب «مركز تحقيقات ويروس شناسي»، بهار 1388 در شوراي گسترش به ثبت رسيد تا با تمركز و هدفمندي بيشتر و دقيق تري به غير از پرداختن به جنبه هاي تشخيصي مولكولي بيماريهاي ويروسي به مطالعه بيماريهاي ويروسي از جمله ويروسهاي تنفسي‌ ((Respiratory Viruses، عفونتهاي ويروسي فرصت طلب Opportunistic Viral Infection) ) و ويروسهاي منتقله از راه خون Blood-born viruses)) بپردازد.
اين واحد علاوه بر انجام خدمات و فعاليت هاي تشخيصي مولكولي به صورت گسترده طيف وسيعي از بيماريهاي ويروسي و ارتباط آنها با يكديگر را مورد مطالعه قرار مي دهد.

اهداف
برخي از اهداف كلان اين مركز عباتند از:
1- بررسي اپيدميولوژي عفونت هاي ويروسي و ارتباط آن با بيماريهاي مختلف از جمله بيماري هاي تنفسي و بيماري هاي در ارتباط با پيوند
2- آموزش تخصصي علم ويروس شناسي و تربيت نيروي كارآمد در اين زمينه
3- واكنش مناسب در هنگام رخداد و ظهور اپيدميهاي بيماريهاي ويروسي در ايران
4- همكاري با مراكز بين المللي فعال در زمينه بيماريهاي ويروسي مركز تحقيقات ويروس شناسي مصمم است با تجهيز امكانات خود علاوه بر انجام فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينه بيماري هاي ويروسي و عفونت هاي تنفسي به سمت تاسيس گروه آموزشي ويروس شناسي در سطح دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي حركت نمايد

تاريخچه
  مركز تحقیقات ویروس شناسی با نگاه تخصصي به علم ويروس شناسي و با توجه به نياز مركز آموزشي، پژوهشي و درماني سل وبيماريهاي ريوي بعنوان مركز تخصصي درمان بيماري هاي ريوي دربهار 1388 در شوراي گسترش به ثبت رسيدو راه اندازي شد. همچنین این مرکز در تاریخ 1388/3/16 موفق به اخذ موافقت اصولی گردید.