اعضای شورای عالی پزوهشی مرکز تحقیقات ویروس شناسی

دکتر سید علیرضا ناجی
دانشیارمتخصص ویروس شناسی پزشکی
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID : 56626452300
ORCID ID : 0000-0002-8823-384X
 

دکتر پیام طبرسی
دانشیار فوق تخصص عفونی
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID : 22954831100
ORCID ID : 0000-0002-8932-5420
 

دکتر ماکان صدر
دکترای تخصصی آناتومی
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID : 29567551700
ORCID ID :
0000-0002-8781-8176
 

دکتر مجید مرجانی
استادیار متخصص عفونی
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID : 26321808900
ORCID ID :
0000-0003-1466-8645
 

دکتر افشین منیری
استادیار متخصص عفونی
مشاهده رزومه
Google Scholar

Scopus Author ID : 55838960300
ORCID ID :
0000-0001-7237-8940
 

دکتر عبدالرضا محمد نیا
استادیار دکترای پزشکی ملکولی
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID: 0000000000
ORCID ID : 0000-0001-9662-7462
 

دکتر میترا سادات رضایی
استاديار، دکترای تخصصی پاتولوژی
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID : 000000000
ORCID ID : 0000-0001-8228-8623

 

دکتر شادی بنی اسدی
دانشیار متخصص فارماکولوژی
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID : 6506639011
ORCID ID : 0000-0002-3918-0104

 

دکتر میهن پور عبدالله
دانشیارمتخصص پاتولوژی
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID :
55189881000
ORCID ID : 0000-0001-6245-3054


دکتر سيد محمدرضا هاشميان

دانشیار متخصص بیهوشی
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID :27967696400
                     ORCID ID : 0000-0002-0876-6559

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department