دکترسیدعلیرضا ناجی
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

آزمایشگاه


افسانه سیگارودی
سوپروايزر آزمايشگاه


لیلا پوس اشکن
جانشين سوپروايزر و مسئول اعتبار بخشي


مسعود حسنی کلوانی
کارشناس آزمایشگاه


محبوبه رمضان نیا
كارشناس آزمايشگاه


مژگان محمدی
کارشناس آزمایشگاه


نیلوفر مینایی
کارشناس آزمایشگاه


غزال باقری
کارشناس آزمایشگاه


زهرا حسین پور
کارشناس آزمایشگاه


غزاله علوی
منشی آزمایشگاه

 

هیئت علمی


دکتر سید علیرضا ناجی
دانشیار،متخصص ویروس شناسی پزشکی


دکتر عبدالرضا محمدنیا
استادیار،دکترای پزشکی ملکولی


دکتر افشین منیری
استادیار، متخصص عفونی


دکتر میترا سادات رضایی
استاديار، دکترای تخصصی پاتولوژی

 

مرکز تحقیقات


سمیه حسنی
پژوهشگر،کارشناس پژوهش و ارزشیابی


سهیل حاجی کریمی
كارشناس پژوهش و رابط پرتال

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department