دکترسیدعلیرضا ناجی
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

مرکز تحقیقات


سمیه حسنی
پژوهشگر،کارشناس پژوهش و ارزشیابی


سهیل حاجی کریمی
كارشناس پژوهش و رابط پرتال

 

هیئت علمی


دکتر سید علیرضا ناجی
استاد و متخصص ویروس شناسی پزشکی


دکتر افشین منیری
استادیار، متخصص عفونی


دکتر عبدالرضا محمدنیا
استادیار،دکترای پزشکی ملکولی


دکتر میترا سادات رضایی
استاديار، دکترای تخصصی پاتولوژی


دکتر ماکان صدر
استادیار، دکترای تخصصی آناتومی

 

آزمایشگاه


افسانه سیگارودی
سوپروايزر آزمايشگاه


لیلا پوس اشکن
جانشين سوپروايزر و مسئول اعتبار بخشي


مسعود حسنی کلوانی
کارشناس آزمایشگاه


محبوبه رمضان نیا
كارشناس آزمايشگاه


مژگان محمدی
کارشناس آزمایشگاه


نیلوفر مینایی
کارشناس آزمایشگاه


غزال باقری
کارشناس آزمایشگاه


غزاله علوی
منشی آزمایشگاه

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department