دکترسیدعلیرضا ناجی
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

آزمایشگاه


افسانه سیگارودی
سوپروايزر آزمايشگاه


لیلا پوس اشکن
جانشين سوپروايزر و مسئول اعتبار بخشي


غزال باقری
کارشناس آزمایشگاه


محبوبه رمضان نیا
كارشناس آزمايشگاه


مژگان محمدی
کارشناس آزمایشگاه


زهرا حسین پور
کارشناس آزمایشگاه


نیلوفر مینایی
کارشناس آزمایشگاه


مسعود حسنی کلوانی
کارشناس آزمایشگاه


غزاله علوی
منشی آزمایشگاه

 

هیئت علمی


دکتر سید علیرضا ناجی
استاد و متخصص ویروس شناسی پزشکی


دکتر افشین منیری
استادیار، متخصص عفونی


دکتر میترا سادات رضایی
استاديار، دکترای تخصصی پاتولوژی


دکتر ماکان صدر
استادیار، دکترای تخصصی آناتومی

 

مرکز تحقیقات


سهیل حاجی کریمی
كارشناس پژوهش و مسئول سایت مرکز


سمیه حسنی
پژوهشگر،کارشناس پژوهش و ارزشیابی

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department