معيارهاي پذيرش نمونه در آزمایشگاه ویروس شناسی

نمونه هاي پذيرش شده جهت انجام آزمايشات بايد تحت شرايط مشخصي به آزمايشگاه ويروس شناسي تحويل گردند.

نمونه ي خون:حجم نمونه كمتر از 3CCنباشد،نمونه هموليز نشده باشد،كمتر از 3 ساعت بعد از گرفته شدن نمونه در زنجيره ي سرد 4Cبه آزمايشگاه ويوس شناسي تحويل داده شود.تا قبل از تحويل نمونه بايد در يخچال نگهداري شود.

خون بايد EDTAيا سيتراته باشد(خون هپارينه قابل قبوب نيست). در لوله كاملا بسته باشد، لوله شكسته نباشد و جدار خارجي لوله آغشته به خون نباشد.

 

سواب:در صورتي كه مايع محيط كشت اضافه نشده باشد كمتر از 3 ساعت بعد از نمونه گيري به آزمايشگاه تحويل داده شود اگر اضافه شده بود ظرف 24 تا 48 ساعت تحويل داده شود.در اين فاصله نمونه بايد در يخچال نگهداري شود.سواب بايد از جنس داكرون يا رايون با دسته ي پلاستيكي يا استيل باشد.سواب هاي سر پنبه اي دسته چوبي قابل قبول نيستند.طي يك زنجيره ي سرد به آزمايشگاه ويروس شناسي تحويل داده شود.

 

CSF:حجم نمونه كمتر از 1CCنباشد، هنگام دريافت نمونه بررسي شود كه درب لوله پنبه اي نباشد در صورت پنبه اي بودن دقت شود كه نمونه به سمت در پنبه اي برگشته نشده باشد،در فاصله اي كه نمونه به آزمايشگاه تحويل داده مي شود در يخچال نگهداري و طي يك زنجيره ي سرد به آزمايشگاه ويروس شناسي تحويل داده شود.

بال و ترشحات تراشه:حجم نمونه كمتر از 4 تا 5CCنباشد، درب لوله فالكون كاملا محكم باشد، سطح بيروني لوله فالكون به نمونه آغشته نشده باشد  فاصله ي نمونه گيري تا تحويل بيش از 3 ساعت نباشد.در اين فاصله در يخچال نگهداري شود و طي يك زنجيره ي سرد به آزمايشگاه ويروس شناسي تحويل داده شود.

 

ادرار:حجم نمونه كمتر از 5CCنباشد.در فاصله ي زماني كمتر از 3 ساعت يك زنجيره ي سرد به آزمايشگاه ويروس شناسي تحويل داده شود.

 

مدفوع:درب ظرف محكم باشد،بيرون ظرف آغشته به نمونه نباشد،حجم نمونه مناسب باشد كمتر از 3 ساعت يك زنجيره ي سرد به آزمايشگاه ويروس شناسي تحويل داده شود.

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department