روند ورود ، پردازش و آزمايش نمونه در آزمايشگاه ويروس شناسي

 

·    ورود نمونه و پذيرش نمونه:

     پذيرش و نمونه گيري توسط همكاران در بخش پذيرش آزمايشگاه جهت بيماران سر پائي و يا همكاران پرستاري بيمارستان مستقر در بخش هاي مختلف بشرح زيرصورت مي پذيرد:

o       انجام پذيرش در برنامه شبكه مديريت بيماران

o       رديابي پذيرش توسط پرسنل آزمايشگاه از طريق شبكه مديريت بيماران

o       ورود نمونه از واحد پذيرش سرپائي، آزمايشگاه اورژ‍انس و يا از بخش ها به آزمايشگاه ويروس شناسي

o       ثبت نمونه در دفتر ثبت ورود "نمونه" در آزمايشگاه ويروس شناسي

o       نگه داري نمونه در يخچال آزمايشگاه ويروس شناسي

·      تيمار و پردازش نمونه: نمونه در اتاق پردازش و استخراج اسيد نوكلئيك در زير هود لامينار كلاس 2 پردازش شده و در فريزر 70- درجه سانتيگراد نگهداري مي شود.

·    استخراج اسيد نوكلئيك:استخراج اسيد نوكلئيك در زير هود اختصاصي كلاس 2 در اتاق پردازش و استخراج اسيد نوكلئيك صورت پذيرفته و RNAدر فريزر70- درجه سانتيگراد اتاق                                                      استخراج اسيد نوكلئيك و  DNA  در فريزر 20- درجه سانتيگراد اتاق PCR  نگهداري مي شوند.

·     انجام آزمايش ملكولار:

تهيه مستر ميكس:اين عمليات در اتاق ساخت مستر ميكس در زير Dead air boxصورت مي پذيرد.

o اضافه كردن اسيد نوكلئيك و انجام PCR:اضافه كردن اسيدنوكلئيك در اتاق PCRدر زير هود صورت مي پذيرد. سپس لوله هاي واكنش در دستگاه PCRقرار داده و واكنش انجام مي شود.

o الكتروفوزر:  الكتروفورز در اتاق POST PCRانجام شده و نتايج توسط دستگاه مستندساز ديجيتال ثبت مي شود.

 

ليست آزمايشات مبني بر نوع نمونه گيري(بخش پذيرش)نوع نمونه و حجم مورد نظر

 

نوع نمونه

حجم مورد نظر

CBC

3CCتا 4

CSF

حداقل CC1

ادرار

CC5

بال و ترشحات تراشه

4CCتا 5

مدفوع

حجم مناسب

 

 

ليست آزمايشات مبني بر انجام ازمايش روي نمونه

آزمايش درخواست شده

نوع نمونه

INF A

INF B

RHINO

PARA INFLUENZA

RSV

ADENO

H1N1

CORONA

 

 

EBV

CMV

HSV1

HSV2

VZV

BK/JC/SV40

HHV8

ENTERO

 

 

 

EBV

CMV

HSV1

HSV2

ADENO

 

 

 

B19

 

 

 

HBV

HCV

HIV

 

 

HPV

 

 

HTLV1

HTLV2

 

 

HSV1

HSV2

BK/JC/SV40

HIV(در بعضي موارد)

 

 

ROTA

NLV

 

 

 

CMV VL

EBV VL

 

 

 

HBV VL

HCV VL

 

 

سواب ته حلق-ترشحات تراشه-بال- خلط-در بعضي از موارد خون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خون كامل – پلاسما

 

 

 

 

 

 


 

 


بال – ترشحات تراشه – سواب

 

 

 

 

 

 

 

 


 

پلاسما

 

 

بلوك هاي پارافينه- سواب هاي واژينال،جنيتال و نمونه هاي TIN PREP-بال

 

 

 

بافي كوت- PBML

 

 

 

 

 

CSF

 

 

 

مدفوع

 

 

 

 

 

خون كامل –پلاسما(در صورت درخواست پزشك بال)

 

 

 

 

پلاسما

 

ليست خدمات آزمايشگاهي ارائه شده در آزمايشگاه ويروس شناسي مركز تحقيقات ويروس شناسي

رديف

كمي/كيفي

نوع خدمت آزمايشگاهي

نوع روش كار

1

كيفي

HSV1 PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

2

كيفي

HSV2-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

3

كيفي

HHV8-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

4

كيفي

VZV-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

5

كيفي

HIV-RTPCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

6

كمي

HIV-VIRAL LOAD

كيت تجاري-REAL TIME PCR

7

كيفي

HPV-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

8

كيفي

HPV-GENOTYPING

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

9

كيفي

ADENO-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

10

كيفي

HCV-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

11

كمي

HCV-VIRAL LOAD

كيت تجاري-REAL TIME PCR

12

كيفي

EBV-PCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

13

كيفي

HBV-PCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

14

كمي

HBV-VIRAL LOAD

كيت تجاري-REAL TIME PCR

15

كيفي

INFLUENZA A-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

16

كيفي

INFLUENZ B -RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

17

كيفي

RSV-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

18

كيفي

PARA INFLUENZA 1/2/3

         

REAL TIME PCR-HOME BROW

19

كيفي

ENTEROVIRUS-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

20

كيفي

RHINOVIRUS-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

21

كيفي

BK/JC/SV40

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

22

كيفي

HCV GENOTYPING

كيت تجاريREAL TIME PCR-

23

كيفي

CMV-PCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

24

كمي

CMV-VIRAL LOAD

كيت تجاريREAL TIME PCR-

موارد عدم انطباق

  • NESTED PCR

A. مواردي كه آلودگي دركنترل منفي مشاهده مي شود. اقدامات انجام شده شامل آلودگي زدايي از زير هود و تكرار آزمايش مي باشد.

B. مواردي كه كنترل مثبت منفي شود. اقدامات انجام شده شامل  انتخاب كنترل مثبت جديد و تكرار آزمايش مي باشد.

C. مواردي كه يكي از دو تكرار در تست منفي و ديگري مثبت باشد. اقدام انجام شده شامل تكرار آزمايش همان نمونه مي باشد.

D. مواردي كه درخواست HIV  دارند (كه با دو رقت 1/1 و 10/1 انجام مي شود) در صورتي كه رقت 1/1 مثبت و رقت 10/1 منفي گزارش شود، اقدام انجام شده شامل تكرار آزمايش همان نمونه با دو رقت 1/1 مي باشد.

 

  • REAL TIME PCR

A. مواردي كه يكي از دو تكرار در تست منفي و ديگري مثبت باشد. اقدام انجام شده شامل تكرار آزمايش همان نمونه مي باشد.

B. مواردي كه كنترل مثبت منفي شود و يا كنترل منفي مثبت شود. در حالت اول بعد از بررسي علت با انتخاب كنترل مثبت جديد و يا تهيه ي پرايمر پروب جديد و در حالت دوم بعد از آلودگي زدايي آزمايش تكرار مي شود.

C. مواردي كه در CTهاي خيلي بالا (بين 40 تا 50) و در CTهاي خيلي پايين (زير18) مثبت مي شوند. اقدام انجام شده شامل تكرار همان نمونه مي باشد.

D. مواردي كه گراف هاي غير EXPOTENTIALمشاهده شود. اقدام انجام شده شامل تكرار همان نمونه مي باشد.

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department