اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات ویروس شناسی

دکتر سید علیرضا ناجی
استاد،متخصص ویروس شناسی پزشکی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 56626452300
ORCID ID : 0000-0002-8823-384X
 

دکتر افشین منیری
دانشیار، متخصص عفونی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar

Scopus Author ID : 55838960300
ORCID ID :
0000-0001-7237-8940

 

دکتر شادی بنی اسدی
استاد پژوهش، متخصص فارماکولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 6506639011
ORCID ID : 0000-0002-3918-0104

دکتر میترا سادات رضایی
دانشيار، دکترای تخصصی پاتولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 57192103779
ORCID ID : 0000-0001-8228-8623

       دکترماکان صدر

استادیار، دکترای تخصصی آناتومی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar

Scopus Author ID : 29567551700
ORCID ID :0000-0002-8781-8176

 

Copyright © 2013 CTERC.SBMU.AC.IR Allright Reserved
Powered By NRITLD IT Department