×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

آیا ویروس ها شانس ابتلا به سرطان پستان را افزایش می دهند؟
 

 

سرطان پستان دومین سرطان شایع در دنیا است. وراثت، مواجهات محیطی، عوامل هورمونی و عوامل عفونی از عوامل خطر در بروز سرطان پستان هستند. طبق برآورد آژانس بین المللی تحقیقات سرطان( IARC) 15-20% از موارد سرطان پستان  با ویروس ها مرتبط می باشد. پاپیلوما ویروس انسانی(HPV)  و ویروس اپشتن بار(EBV) عامل 38% از نئوپلازی های مرتبط با ویروس هستند. درصد ارتباط HPVو EBVبا سرطان پستان در کشورهای مختلف متفاوت می باشد.

انواع پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی( نوع 16،18 و 33) علت 30% از موارد سرطان پستان در نواحی مختلف دنیا هستند. سرطان پستان ناشی از این ویروس اغلب تهاجمی بوده و در زنان جوان تر رخ می دهد. انکو پروتئین های E6 و  E7ویروس، با تداخل در سیکل سلولی و تحریک چند فرآیند مولکولی منجر به تغییر شکل بدخیمی در سلول های آلوده به ویروس می شوند.

ویروس اپشتن بار (EBV) از خانواده هرپس ویروس و  از شایع ترین ویروس هایی است که انسان را آلوده می کند. 90% از مردم دنیا در طول زندگی خود به این ویروس مبتلا می شوند. EBVبه راحتی از طریق بزاق و ترشحات تناسلی منتقل می شود. در اکثر موارد به ویژه زمانی که فرد در دوران کودکی به این ویروس مبتلا شود، علائمی مشاهده نمی شود. اما گاهی ابتلا به ویروس موجب بروز مشکلاتی از جمله مونوکلئوز عفونی خواهد شد. EBVبا انواع سرطان از جمله لنفوم بورکیت آفریقایی، بیماری هوچکین، کارسینومای نازوفارنکس، آدنوکارسینومای گوارشی( سرطان معده) و لیومیوسارکوم( تومور عضله صاف) در ارتباط است. سالانه حدود 200000  مورد بدخیمی ناشی از EBVرخ می دهد.  علاوه بر سرطان های ذکر شده، تعدادی از مطالعات میان EBVو سرطان پستان نیز ارتباط یافته اند. هر چند ارتباط میان EBVو سرطان پستان مشخص شده است اما فرآیند ایجاد کننده آن نامشخص می باشد.

 از آن جایی که سرطان پستان  سال ها بعد از ابتلا به عفونت ویروسی اولیه رخ می دهد تعیین رابطه علیتی ( تاثیر ویروس در وقوع سرطان پستان) مشکل می باشد.

تنظیمات قالب