×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات ویروس شناسی سال 1393

 

 

1- بررسی خویشاوند شناسی دودمان های تیپ 18 ویروس پاپیلومای انسانی در جمعیت زنان ایرانی شرکت کننده در طرح ملی پاپیلومای ایران و زنان معتاد مراجعه کننده به مرکز خورشید شهرداری تهران.

مجری: دکتر سید علیرضا ناجی


 

 

تنظیمات قالب