×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات ویروس شناسی سال 1401

 

 

1 - بررسی خویشاوندشناسی ژنهای غیرساختاری ویروس 2-SARS-COV در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در طی همه گیری 19-COVID (فاز یک مطالعه)

 مجری: دکتر سید علیرضا ناجی

 همکاران: دکتر جمیله نوروزی، دکتر سمیه حسنی، دکتر علی ملکی، دکتر مصطفی صالح وزیری، دکتر فرزانه حسینی، راشین بهمن آبادی، سمیه پورعبدی


2- بررسی خویشاوندشناسی پروتئین های ساختاری ویروس 2-SARS-COV در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در طی همه گیری 19-COVID (فاز دو مطالعه)

 مجری: دکتر سید علیرضا ناجی

 همکاران: دکتر جمیله نوروزی، دکتر سمیه حسنی، دکتر علی ملکی، دکتر مصطفی صالح وزیری، دکتر فرزانه حسینی، راشین بهمن آبادی، سمیه پورعبدی


3 - بررسی شیوع ویروس های تنفسی شایع در بیماران با تظاهرات بالینی ILI (بیماری شبه آنفلوانزا ) و SARI (عفونت حاد و شدید تنفسی ) به روش مولکولی در مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در فصول سرد سال 1401

مجری: دکتر سید علیرضا ناجی

همکاران: فرحناز فرهادی، دکتر سیده مهسا میرزنده دل، دکتر محمدکاظم شاه کرمی


 

تنظیمات قالب