×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات ویروس شناسی سال 1400

 

 

 

1- بررسی اثر دهانشویه های متفاوت بر روی وایرال لود ویروس covid-19 در مجاری دهانی

  مجری طرح: دکتر سیدعلیرضا ناجی

  همکاران طرح:  شهره قاسمی، محبوبه کریمی گلوگاهی،سیده نگار رایگانی


2- مطالعه خویشاوندشناسی و تغییرات ژنی ویروس BKVشناسایی شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ویروس شناسی پژوهشکده سل و بیماری ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، بر اساس قطعات ژنومیک نواحی مختلف وترادف کل ژنوم BKV

 مجری طرح: دکتر سیدعلیرضا ناجی

 همکاران طرح: آقای دکتر افشین منیری، خانم فاطمه رحیمی باغی


 

 

تنظیمات قالب