×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات ویروس شناسی سال 1400

 

 

1- مطالعه خویشاوندشناسی و تغییرات ژنی ویروس BKVشناسایی شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ویروس شناسی پژوهشکده سل و بیماری ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، بر اساس قطعات ژنومیک نواحی مختلف وترادف کل ژنوم BKV

 مجری طرح: دکتر سیدعلیرضا ناجی

 همکاران طرح: آقای دکتر افشین منیری، خانم فاطمه رحیمی باغی


 

تنظیمات قالب