×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات ویروس شناسی سال 1390

 

 

 

1- بررسی خویشاوندی ایزوله های ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک از بیماران مراجعه کننده به مرکز.

مجری: دکتر سید علیرضا ناجی


2- بررسی مقاومت دارویی نسبت به داروهای ضد رترو ویروسی با استفاده از روش ژنوتیپی در ناحیه ژن رونوشت بردار معکوس و پروتئاز در بیماران آلوده به HIV

مجری: دکتر سید علیرضا ناجی


 3- بررسی خویشاوند شناسی ویروس آنفولانزای پاندمیک 2009 جدا شده از دو دوره ی همه گیری جهانی 2010-2009 و بعد از همه گیری جهانی در سال 2011-2010 از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان.

مجری: دکتر سید علیرضا ناجی - دکتر پیام مومنی 

تنظیمات قالب