×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن


افیلیشن مرکز تحقیقات ویروس شناسی


 

Affiliation انگلیسی

 

Virology Research Center(VRC), National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 

Affiliation فارسی

 

مرکز تحقیقات ویروس شناسی،  پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران

 

 

تنظیمات قالب