×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

          

 

 • ویروس ها در بیماری های تنفسی، سرطان و پیوند
 • بررسی اپیدمیولوژی و نقش عفونت های ویروسی در دسته جات مختلف بیماریهای تنفسی
 • پایش بیماریهای ویروسی در پیوند ریه و قلب
 • بررسی نقش ویروس ها در سرطان های ناحیه ی توراکس و سرو گردن
 • بهینه سازی و تجاری سازی کیت های تشخیصی در زمینه ویروس های تنفسی و عوامل فرصت طلب، کیت های تشخیص مقاومت ویروس ها به داروهای ضد ویروسی و...
 • ویروس های منتقله  از خون
 • پایش مقاومت به داروی ضد ویروسی در ویروس های منتقله  از خون
 • بررسی عوامل منتقله از راه خون در بیماران مسلول و سرطانی به عنوان خطر و انجام اقدامات پیشگیرانه و مداخله گرانه در این بیماران
 • راه اندازی و تجاری سازی کیت های تشخیصی ویروس های منتقله از راه خون
 • ویروس پاپیلومای انسانی و عفونت های مقاربتی
 • مطالعات  اپیدمیولوژی نقش ویروس پاپیلومای انسانی در سرطان های مختلف
 • مطالعات سرواپیدمیولوژی ویروس پاپیلومای انسانی در جمعیت ایران
 • تجاری سازی کیت های تشخیصی غربال گری و ژنوتیپ بندی ویروس پاپیلومای انسانی
 • بررسی اپیدمیولوژیک سندروم های وابسته به عفونت های مقاربتی
 • بررسی  و دیده وری عفونت های ویروسی در دوران پاندمی کووید-19
 • بررسی واریانت های کووید-19 در دوران پاندمی در ایران در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری
تنظیمات قالب