×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن


 

       

   روند ورود ، پردازش و آزمایش نمونه در آزمایشگاه ویروس شناسی

 

·    ورود نمونه و پذیرش نمونه:

     پذیرش و نمونه گیری توسط همکاران در بخش پذیرش آزمایشگاه جهت بیماران سر پائی و یا همکاران پرستاری بیمارستان مستقر در بخش های مختلف بشرح زیرصورت می پذیرد:

o       انجام پذیرش در برنامه شبکه مدیریت بیماران

o       ردیابی پذیرش توسط پرسنل آزمایشگاه از طریق شبکه مدیریت بیماران

o       ورود نمونه از واحد پذیرش سرپائی، آزمایشگاه اورژ‍انس و یا از بخش ها به آزمایشگاه ویروس شناسی

o       ثبت نمونه در دفتر ثبت ورود "نمونه" در آزمایشگاه ویروس شناسی

o       نگه داری نمونه در یخچال آزمایشگاه ویروس شناسی

 

·      تیمار و پردازش نمونه: نمونه در اتاق پردازش و استخراج اسید نوکلئیک در زیر هود لامینار کلاس 2 پردازش شده و در فریزر 70- درجه سانتیگراد نگهداری می شود.

 

·    استخراج اسید نوکلئیک:استخراج اسید نوکلئیک در زیر هود اختصاصی کلاس 2 در اتاق پردازش و استخراج اسید نوکلئیک صورت پذیرفته و RNAدر فریزر70- درجه سانتیگراد اتاق استخراج اسید نوکلئیک و  DNA  در فریزر 20- درجه سانتیگراد اتاق PCR  نگهداری می شوند.

 

·     انجام آزمایش ملکولار:

تهیه مستر میکس:این عملیات در اتاق ساخت مستر میکس در زیر Dead air boxصورت می پذیرد.

o اضافه کردن اسید نوکلئیک و انجام PCR:اضافه کردن اسیدنوکلئیک در اتاق PCRدر زیر هود صورت می پذیرد. سپس لوله های واکنش در دستگاه PCRقرار داده و واکنش انجام می شود.

o الکتروفوزر:  الکتروفورز در اتاق POST PCRانجام شده و نتایج توسط دستگاه مستندساز دیجیتال ثبت می شود.

 

لیست آزمایشات مبنی بر نوع نمونه گیری(بخش پذیرش)نوع نمونه و حجم مورد نظر

 

نوع نمونه

حجم مورد نظر

CBC

3CCتا 4

CSF

حداقل CC1

ادرار

CC5

بال و ترشحات تراشه

4CCتا 5

مدفوع

حجم مناسب

 

 

لیست آزمایشات مبنی بر انجام ازمایش روی نمونه

آزمایش درخواست شده

نوع نمونه

INF A

INF B

RHINO

PARA INFLUENZA

RSV

ADENO

H1N1

CORONA

 

 

EBV

CMV

HSV1

HSV2

VZV

BK/JC/SV40

HHV8

ENTERO

 

 

 

EBV

CMV

HSV1

HSV2

ADENO

 

 

 

B19

 

 

 

HBV

HCV

HIV

 

 

HPV

 

 

HTLV1

HTLV2

 

 

HSV1

HSV2

BK/JC/SV40

HIV(در بعضی موارد)

 

 

ROTA

NLV

 

 

 

CMV VL

EBV VL

 

 

 

HBV VL

HCV VL

 

 

سواب ته حلق-ترشحات تراشه-بال- خلط-در بعضی از موارد خون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خون کامل – پلاسما

 

 

 

 

 

 


 

 


بال – ترشحات تراشه – سواب

 

 

 

 

 

 

 

 


 

پلاسما

 

 

بلوک های پارافینه- سواب های واژینال،جنیتال و نمونه های TIN PREP-بال

 

 

 

بافی کوت- PBML

 

 

 

 

 

CSF

 

 

 

مدفوع

 

 

 

 

 

خون کامل –پلاسما(در صورت درخواست پزشک بال)

 

 

 

 

پلاسما

 
 

لیست خدمات آزمایشگاهی ارائه شده در آزمایشگاه ویروس شناسی مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

ردیف

کمی/کیفی

نوع خدمت آزمایشگاهی

نوع روش کار

1

کیفی

HSV1 PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

2

کیفی

HSV2-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

3

کیفی

HHV8-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

4

کیفی

VZV-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

5

کیفی

HIV-RTPCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

6

کمی

HIV-VIRAL LOAD

کیت تجاری-REAL TIME PCR

7

کیفی

HPV-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

8

کیفی

HPV-GENOTYPING

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

9

کیفی

ADENO-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

10

کیفی

HCV-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

11

کمی

HCV-VIRAL LOAD

کیت تجاری-REAL TIME PCR

12

کیفی

EBV-PCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

13

کیفی

HBV-PCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

14

کمی

HBV-VIRAL LOAD

کیت تجاری-REAL TIME PCR

15

کیفی

INFLUENZA A-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

16

کیفی

INFLUENZ B -RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

17

کیفی

RSV-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

18

کیفی

PARA INFLUENZA 1/2/3

         

REAL TIME PCR-HOME BROW

19

کیفی

ENTEROVIRUS-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

20

کیفی

RHINOVIRUS-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

21

کیفی

BK/JC/SV40

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

22

کیفی

HCV GENOTYPING

کیت تجاریREAL TIME PCR-

23

کیفی

CMV-PCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

24

کمی

CMV-VIRAL LOAD

کیت تجاریREAL TIME PCR-

 

 

موارد عدم انطباق

 

  • NESTED PCR

A. مواردی که آلودگی درکنترل منفی مشاهده می شود. اقدامات انجام شده شامل آلودگی زدایی از زیر هود و تکرار آزمایش می باشد.

B. مواردی که کنترل مثبت منفی شود. اقدامات انجام شده شامل  انتخاب کنترل مثبت جدید و تکرار آزمایش می باشد.

C. مواردی که یکی از دو تکرار در تست منفی و دیگری مثبت باشد. اقدام انجام شده شامل تکرار آزمایش همان نمونه می باشد.

D. مواردی که درخواست HIV  دارند (که با دو رقت 1/1 و 10/1 انجام می شود) در صورتی که رقت 1/1 مثبت و رقت 10/1 منفی گزارش شود، اقدام انجام شده شامل تکرار آزمایش همان نمونه با دو رقت 1/1 می باشد.

 

  • REAL TIME PCR

A. مواردی که یکی از دو تکرار در تست منفی و دیگری مثبت باشد. اقدام انجام شده شامل تکرار آزمایش همان نمونه می باشد.

B. مواردی که کنترل مثبت منفی شود و یا کنترل منفی مثبت شود. در حالت اول بعد از بررسی علت با انتخاب کنترل مثبت جدید و یا تهیه ی پرایمر پروب جدید و در حالت دوم بعد از آلودگی زدایی آزمایش تکرار می شود.

C. مواردی که در CTهای خیلی بالا (بین 40 تا 50) و در CTهای خیلی پایین (زیر18) مثبت می شوند. اقدام انجام شده شامل تکرار همان نمونه می باشد.

D. مواردی که گراف های غیر EXPOTENTIALمشاهده شود. اقدام انجام شده شامل تکرار همان نمونه می باشد.

 

 

 

تنظیمات قالب