×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

                                    

                             

 

          لینک فایل pdf برخی از سخنرانیهای بین المللی آقای دکتر ناجی در ذیل ارایه شده است.

 

 

                                              آنالیز فیلوژنتیک ویروس انسانی بوکا ویروس


                                             ویروس شناسی تشخیصی پس از پیوند اعضا


                                                کرونا ویروس MERS (مرس)

تنظیمات قالب