×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن


 

 

   

لیست آزمایشات مبنی بر نوع نمونه گیری(بخش پذیرش)نوع نمونه و حجم مورد نظر

 

نوع نمونه

حجم مورد نظر

CBC

3CCتا 4

CSF

حداقل CC1

ادرار

CC5

بال و ترشحات تراشه

4CCتا 5

مدفوع

حجم مناسب

 

 

لیست آزمایشات مبنی بر انجام ازمایش روی نمونه

 

آزمایش درخواست شده

نوع نمونه

INF A

INF B

RHINO

PARA INFLUENZA

RSV

ADENO

H1N1

CORONA

 

 

EBV

CMV

HSV1

HSV2

VZV

BK/JC/SV40

HHV8

ENTERO

 

 

 

EBV

CMV

HSV1

HSV2

ADENO

 

 

 

B19

 

 

 

HBV

HCV

HIV

 

 

HPV

 

 

HTLV1

HTLV2

 

 

HSV1

HSV2

BK/JC/SV40

HIV(در بعضی موارد)

 

 

ROTA

NLV

 

 

 

CMV VL

EBV VL

 

 

 

HBV VL

HCV VL

 

 

سواب ته حلق-ترشحات تراشه-بال- خلط-در بعضی از موارد خون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خون کامل – پلاسما

 

 

 

 

 

 


 

 


بال – ترشحات تراشه – سواب

 

 

 

 

 

 

 

 


 

پلاسما

 

 

بلوک های پارافینه- سواب های واژینال،جنیتال و نمونه های TIN PREP-بال

 

 

 

بافی کوت- PBML

 

 

 

 

 

CSF

 

 

 

مدفوع

 

 

 

 

 

خون کامل –پلاسما(در صورت درخواست پزشک بال)

 

 

 

 

پلاسما

 

لیست خدمات آزمایشگاهی ارائه شده در آزمایشگاه ویروس شناسی مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

ردیف

کمی/کیفی

نوع خدمت آزمایشگاهی

نوع روش کار

1

کیفی

HSV1 PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

2

کیفی

HSV2-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

3

کیفی

HHV8-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

4

کیفی

VZV-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

5

کیفی

HIV-RTPCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

6

کمی

HIV-VIRAL LOAD

کیت تجاری-REAL TIME PCR

7

کیفی

HPV-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

8

کیفی

HPV-GENOTYPING

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

9

کیفی

ADENO-PCR

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

10

کیفی

HCV-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

11

کمی

HCV-VIRAL LOAD

کیت تجاری-REAL TIME PCR

12

کیفی

EBV-PCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

13

کیفی

HBV-PCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

14

کمی

HBV-VIRAL LOAD

کیت تجاری-REAL TIME PCR

15

کیفی

INFLUENZA A-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

16

کیفی

INFLUENZ B -RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

17

کیفی

RSV-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

18

کیفی

PARA INFLUENZA 1/2/3

         

REAL TIME PCR-HOME BROW

19

کیفی

ENTEROVIRUS-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

20

کیفی

RHINOVIRUS-RTPCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

21

کیفی

BK/JC/SV40

CONVENTIONAL PCR-HOME BROW

22

کیفی

HCV GENOTYPING

کیت تجاریREAL TIME PCR-

23

کیفی

CMV-PCR

REAL TIME PCR-HOME BROW

24

کمی

CMV-VIRAL LOAD

کیت تجاریREAL TIME PCR-

 

 

تنظیمات قالب