×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

معیارهای پذیرش نمونه در آزمایشگاه ویروس شناسی

 

نمونه های پذیرش شده جهت انجام آزمایشات باید تحت شرایط مشخصی به آزمایشگاه ویروس شناسی تحویل گردند.

نمونه ی خون:حجم نمونه کمتر از 3CCنباشد،نمونه همولیز نشده باشد،کمتر از 3 ساعت بعد از گرفته شدن نمونه در زنجیره ی سرد 4Cبه آزمایشگاه ویوس شناسی تحویل داده شود.تا قبل از تحویل نمونه باید در یخچال نگهداری شود.

خون باید EDTAیا سیتراته باشد(خون هپارینه قابل قبوب نیست). در لوله کاملا بسته باشد، لوله شکسته نباشد و جدار خارجی لوله آغشته به خون نباشد.

 

سواب:در صورتی که مایع محیط کشت اضافه نشده باشد کمتر از 3 ساعت بعد از نمونه گیری به آزمایشگاه تحویل داده شود اگر اضافه شده بود ظرف 24 تا 48 ساعت تحویل داده شود.در این فاصله نمونه باید در یخچال نگهداری شود.سواب باید از جنس داکرون یا رایون با دسته ی پلاستیکی یا استیل باشد.سواب های سر پنبه ای دسته چوبی قابل قبول نیستند.طی یک زنجیره ی سرد به آزمایشگاه ویروس شناسی تحویل داده شود.

 

CSF:حجم نمونه کمتر از 1CCنباشد، هنگام دریافت نمونه بررسی شود که درب لوله پنبه ای نباشد در صورت پنبه ای بودن دقت شود که نمونه به سمت در پنبه ای برگشته نشده باشد،در فاصله ای که نمونه به آزمایشگاه تحویل داده می شود در یخچال نگهداری و طی یک زنجیره ی سرد به آزمایشگاه ویروس شناسی تحویل داده شود.

 

بال و ترشحات تراشه:حجم نمونه کمتر از 4 تا 5CCنباشد، درب لوله فالکون کاملا محکم باشد، سطح بیرونی لوله فالکون به نمونه آغشته نشده باشد  فاصله ی نمونه گیری تا تحویل بیش از 3 ساعت نباشد.در این فاصله در یخچال نگهداری شود و طی یک زنجیره ی سرد به آزمایشگاه ویروس شناسی تحویل داده شود.

 

ادرار:حجم نمونه کمتر از 5CCنباشد.در فاصله ی زمانی کمتر از 3 ساعت یک زنجیره ی سرد به آزمایشگاه ویروس شناسی تحویل داده شود.

 

مدفوع:درب ظرف محکم باشد،بیرون ظرف آغشته به نمونه نباشد،حجم نمونه مناسب باشد کمتر از 3 ساعت یک زنجیره ی سرد به آزمایشگاه ویروس شناسی تحویل داده شود.

تنظیمات قالب