×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 


 

 

پایان نامه های مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

    بررسی مقاومت دارویی نسبت به داروهای ضد رتروویروسی با استفاده از روش ژنوتیپی در ناحیه ژن رونوشت بردار معکوس 1- HIV در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری. (بهار 1391)

    بررسی مولکولی و فیلوژنیکی ژن هماگلوتین و ژن نورامینداز ویروسهای آنفولانزای A(H1N1)جدا شده در سال های 2009 – 2005 در ایران

تعیین ارتباط ویروسهای پاپیلومای انسانی و تغییرات P53 با سرطان ریه و تعیین تیپ ویروسی جهت نیل به سوی طراحی واکسن مناسب در شمال ایران

بررسی تغییرات ژنهای مرتبط با پاتوژنز ( HA، PB2، NS1) و مقاومت دارویی ( NA، M2) در ویروس های آنفلوانزای (H3N2) شایع در ایران

بررسی ژنوتیپ ویروس هپاتیت Cدر افراد آلوده توام به HIVوشهریور 1390 - HCV

بررسی شیوع پولیوما ویروسهای KIو WUو پارووویروسهای B19، پاروو انسانی 4 و بوکا انسانی در بیماران بزرگسال با تشدید   علایم COPD در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری(1386 - 1387). (دیماه 1390)

بررسی شیوع پولیوماویروسهای KIو WU و پارو ویروس انسانی 4 در کودکان مبتلا به عفونت های حاد تنفسی مراجعه کننده به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری - (زمستان 1390    )

بررسی دودمان های ژنتیکی پاپیلوما ویروس انسانی تیپ16 بدست آمده از زنان 11 استان شرکت کننده در طرح ملی غربالگری پاپیلوماویروس انسانی و زنان معتاد مراجعه کننده به مرکز خورشید وابسته به شهرداری تهران با استفاده از خویشاوندشناسی قطعه ی ژنی تنظیم کننده ی بلند (LCR). (پاییز 1392)

بررسی خویشاوند شناسی ایزوله های آنفولانزای H1N1پاندمیک 2009 شناسایی شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری در طی دو دوره پاندمی سال 2010 - 2009 و بعد از پاندمی 2010-2011 و 2012-2013 (زمستان 1392)

بررسی بروز P53و P63و ارتباط آن با ویروس HPVدر ضایعات پیش سرطانی حفره دهان

بررسی حضور و آنالیز خویشاوند شناسی بوکاویروس انسانی در کودکان مبتلا به عفونتهای حاد تنفسی و گاستروانتریت

بررسی حضور سکانس ژنومی ویروس پاپیلومای انسانی در سرطان پستان - ( 1390 - 1389)

بررسی شیوع پولیوما ویروس مرکل سل در کودکان مبتلا به عفونت های حاد مجاری تنفسی و افزایش علائم آسم مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری. (دی ماه 1392)

 بررسی فراوانی آلل HLA-B5701در جمعیت مبتلا به HIVایرانی و ارتباط آن با ازدیاد حساسیت ناشی از داروی آبکاویر.(92-1391)

بررسی خویشاوند شناسی ویروس های نورواک NLVو سپو SLVجدا شده در کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد مراجعه کننده به پژوهشکده سل وبیماریهای ریوی

بررسی حضور سکانس ژنومی ویروس اپشتن بار در نمونه های پارافینه سرطان پستان در بیمارستان های شهر ساری از ابتدای سال 1380 تا انتهای سال 1387

بررسی میزان همراهی ویروس Simian 40و مزوتلیوم بدخیم پلور در بیماران ایرانی 86 – 87

بررسی درصد فراوانی عفونت HIVو HPVو سل در زنان معتاد به مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز بهزیستی در سال 86 – 87

راه اندازی و بکارگیری روش های Hybridization, Multiplex- PCR برای تشخیص هم زمان عوامل اصلی گاستروانتریت ویروسی و تعیین ژنوتایپ های روتاویروس و نوروویروس(مهر 1394)

بررسی ژنوتایپ های ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری ( بهمن 1395)

بررسی ژنتیکی و مولکولی محور سایتوکاینی IL-12/23&IFN-y در بیماران با حساسیت مندلی به عفونت های مایکوباکتریومی(MSMD) ار جاعی به بیمارستان مسیح دانشوری (سال تحصیلی  1396 - 1395)

بررسی مقایسه ای طول تلومر لکوسیت های خون محیطی در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز و افراد سالم   سال : 1396-1395

طراحی، بهینه سازی، اعتبار بخشی و بکارگیری روش TaqMan Real time PCRبرای ردیابی کمی و کیفی ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسان - سال1397

بررسی اثر ملاتونین اگزوژن بر تغییرات سلولی، بافتی و رفتاری نوزادان موش مدل تجربی مالفورماسیون کورتکس -  سال:  1397

مطالعه خویشاوندشناسی و تغییرات ژنی ویروس BKVشناسایی شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ویروس شناسی پژوهشکده سل و بیماری ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، بر اساس قطعات ژنومیک نواحی مختلف وترادف کل ژنوم BKV

بررسی فراوانی و آنالیز خویشاوندشناسی رینوویروس ها در بیماران مبتلا به عفونت های حاد تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری (سال 99-1398)

بررسی ارتباط بین اندازه طول تلومر با فیبروز ریوی ایدیوپاتیک(IPF) (شهریور 1401)

 

 

 

 

              

تنظیمات قالب