×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

 

 

     تلفن آزمایشگاه                                  27122593 - 021


      تلفن مرکز تحقیقات                            27122054 - 021                         


    تلفن دفتر ریاست                               27122615 - 021


   آدرس وب سایت مرکز                                  HTTP://VRC.SBMU.AC.IR                                          


   صندوق پستی                                         19575154                                             


   ایمیل مرکز                                                      VRC-NRITLD@SBMU.AC.IR                                  


    کدپستی                                                           1956944413


    فاکس                                                  26106005 - 021                       


   آدرس :  تهران، نیاوران، دآراباد، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری ،مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی ، مرکز تحقیقات ویروس شناسی 

 

                                                        

 

 

تنظیمات قالب