×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اعضای شورای عالی پژوهشی مرکز تحقیقات ویروس شناسی


دکتر پیام طبرسی
  استاد، فوق تخصص عفونی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 22954831100
                     ORCID ID : 0000-0002-8932-5420
 
دکتر ماکان صدر
استادیار،دکترای تخصصی آناتومی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 29567551700
ORCID ID :
0000-0002-8781-8176
 
دکتر مجید مرجانی
دانشیار، متخصص عفونی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 26321808900
                     ORCID ID :
0000-0003-1466-8645
 
دکتر افشین منیری
استادیار، متخصص عفونی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar

Scopus Author ID : 55838960300
ORCID ID :
0000-0001-7237-8940
 
دکتر میترا سادات رضایی
استادیار، دکترای تخصصی پاتولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 57192103779
                        ORCID ID : 0000-0001-8228-8623

 
دکتر شادی بنی اسدی
دانشیار، متخصص فارماکولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 6506639011
ORCID ID : 0000-0002-3918-0104

 

دکتر سید محمدرضا هاشمیان
استاد،متخصص بیهوشی
مشاهده رزومه - علم سنجی
            Google Scholar
Scopus Author ID :27967696400
0000-0002-0876-655    : ORCID ID

 

 

 
تنظیمات قالب