×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اعضای شورای عالی پژوهشی مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

دکتر سید علیرضا ناجی
استاد،متخصص ویروس شناسی پزشکی
مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

56626452300  :Scopus Author ID

 

ORCID ID : 0000-0002-8823-384X

دکتر پیام طبرسی
  استاد، فوق تخصص عفونی
مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 22954831100

 

 ORCID ID : 0000-0002-8932-5420

دکتر ماکان صدر
استادیار،دکترای تخصصی آناتومی
مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 29567551700

 

ORCID ID : 0000-0002-8781-8176

دکتر مجید مرجانی
استاد، متخصص عفونی
مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 26321808900

 

ORCID ID : 0000-0003-1466-8645

دکتر افشین منیری
دانشیار، متخصص عفونی
مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 55838960300

 

ORCID ID : 0000-0001-7237-8940

دکتر میترا سادات رضایی
دانشیار، دکترای تخصصی پاتولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 57192103779

 

ORCID ID : 0000-0001-8228-8623

دکتر سید محمد رضا هاشمیان
استاد،متخصص بیهوشی
مشاهده رزومه - علم سنجی

            Google Scholar

 

Scopus Author ID :27967696400

 

ORCID ID : 0000-0002-0876-6559

دکتر شادی بنی اسدی
استاد، متخصص فارماکولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 6506639011

 

ORCID ID : 0000-0002-3918-0104

دکتر میهن پورعبدالله
استاد،متخصص پاتولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 55189881000

 

ORCID ID : 0000-0001-6245-3054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب