×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

دکتر سید علیرضا ناجی

استاد،متخصص ویروس شناسی پزشکی

مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

56626452300   :Scopus Author ID

 

ORCID ID : 0000-0002-8823-384X

دکتر زهره محمد طاهری
دانشیار،متخصص پاتولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 36101651400

 

ORCID ID : 0000-0001-7969-977

دکتر شادی بنی اسدی
استاد، متخصص فارماکولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 6506639011

 

ORCID ID : 0000-0002-3918-010

دکتر مجید ولی الله پور امیری
استادیار، متخصص عفونی
مشاهده رزومه

Google Scholar

 

8840641900 :Scopus Author ID 

دکتر شهره شاه محمودی
استادیار، متخصص ویروس شناسی
مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 16231355600

دکتر فروزان محمدی
مرتبه علمی:  استاد
مشاهده رزومه

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 27867974100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب