×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای هیئت موسس مرکز تحقیقات ویروس شناسی


دکتر سید علیرضا ناجی
استاد،متخصص ویروس شناسی پزشکی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
56626452300   :Scopus Author ID
                          ORCID ID : 0000-0002-8823-384X
دکتر زهره محمد طاهری
دانشیار،متخصص پاتولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 36101651400
                            ORCID ID : 0000-0001-7969-977

 
دکتر شادی بنی اسدی
دانشیار، متخصص فارماکولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 6506639011
                          ORCID ID : 0000-0002-3918-010
 

دکتر مجید ولی الله پور امیری
استادیار، متخصص عفونی
مشاهده رزومه
Google Scholar 
     8840641900 :Scopus Author ID                 
دکتر شهره شاه محمودی
استادیار، متخصص ویروس شناسی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 16231355600

 


دکتر فروزان محمدی
مرتبه علمی:استاد
مشاهده رزومه
Google Scholar
Scopus Author ID : 27867974100

 

 

 
تنظیمات قالب