×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات ویروس شناسی


دکتر سید علیرضا ناجی
استاد،متخصص ویروس شناسی پزشکی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 56626452300
ORCID ID : 0000-0002-8823-384X
 
دکتر افشین منیری
استادیار، متخصص عفونی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar

Scopus Author ID : 55838960300
ORCID ID :
0000-0001-7237-8940

 
دکتر شادی بنی اسدی
دانشیار، متخصص فارماکولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 6506639011
                   ORCID ID : 0000-0002-3918-0104
دکتر میترا سادات رضایی
استادیار، دکترای تخصصی پاتولوژی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar
Scopus Author ID : 57192103779
ORCID ID : 0000-0001-8228-8623

دکترماکان صدر

استادیار، دکترای تخصصی آناتومی
مشاهده رزومه - علم سنجی
Google Scholar                  

Scopus Author ID : 29567551700
ORCID ID : 0000-0002-8781-8176 

 
تنظیمات قالب