×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

دکتر سید علیرضا ناجی

استاد،متخصص ویروس شناسی پزشکی

مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 56626452300

 

ORCID ID : 0000-0002-8823-384X

دکتر افشین منیری

دانشیار، متخصص عفونی

مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 55838960300

 

ORCID ID : 0000-0001-7237-8940

دکتر ماکان صدر

استادیار، دکترای تخصصی آناتومی

مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 29567551700

 

ORCID ID : 0000-0002-8781-8176

دکتر میترا سادات رضایی

دانشیار، دکترای تخصصی پاتولوژی

مشاهده رزومه - علم سنجی

Google Scholar

 

Scopus Author ID : 57209275080

 

ORCID ID : 0000-0001-8228-8623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب