×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

آزمایشگاه های ملکولی نیازمند تدابیر ایمنی ویژه ای در مقایسه با سایر بخش های آزمایشگاه های تشخیص طبی می باشند. در حال حاضر به نظر میرسد این آزمایش ها در زمینه تشخیص عوامل بیماریزای ویروسی کاربرد وسیع تری دارند. دکتر سید علیرضا ناجی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس آزمایشگاه ویروس شناسی رفرانس پاپیلومای کشور در تدوین دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه ملکولی به نکات واجب الاجرا درآزمایشگاه مولکولی اشاره نموده اند.

تنظیمات قالب