×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

 ریاست مرکز تحقیقات و آزمایشگاه ویروس شناسی: جناب دکتر سید علیرضا ناجی

آقای دکتر سید علیرضا ناجی، استاد و دکترای ویروس شناسی پزشکی از  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشند. آقای دکتر ناجی ریاست و مسئولیت فنی مرکز تحقیقات ویروس شناسی و آزمایشگاه ویروس شناسی مسیح دانشوری را از سال 1388 تا کنون عهده دار بوده اند.

آدرس پستی: تهران، نیاوران، دآراباد، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری ،مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی ، مرکز تحقیقات ویروس شناسی

آدرس پست الکترونیک:            VRC-NRITLD@SBMU.Ac.IR      

تلفن تماس:                  02127122615 , 02127122054

 

 

تنظیمات قالب