×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 پرسنل آزمایشگاه ویروس شناسی

 
 

مسعود حسنی کلوانی
کارشناس ارشد میکروبیولوژی، سوپروایزر آزمایشگاه
مشاهده رزومه

افسانه سیگارودی
کارشناس ارشد سلولی ملکولی، کارشناس آزمایشگاه
مشاهده رزومه

لیلا پوس اشکن
کارشناس ارشد میکروبیولوژی، جانشین سوپروایزر و مسئول اعتبار بخشی
مشاهده رزومه

غزال باقری
کارشناس علوم آزمایشگاهی
مشاهده رزومه

محبوبه رمضان نیا
کارشناس ارشد میکروبیولوژی، کارشناس آزمایشگاه
        مشاهده رزومه

مژگان محمدی
کارشناس ارشد ویروس شناسی، کارشناس آزمایشگاه
مشاهده رزومه

زهرا حسین پور
کارشناس علوم آزمایشگاهی، کارشناس آزمایشگاه
مشاهده رزومه

نیلوفر مینایی
کارشناس سلولی و مولکولی، کارشناس آزمایشگاه
       مشاهده رزومه

غزاله علوی
کارشناس مترجمی زبان و منشی آزمایشگاه
مشاهده رزومه

 
تنظیمات قالب